Quranic
1-0
Në emër të All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
1-1
Lavdërimi është për All-llahun, Zot i botëravet,
20


1-2
Të Gjithmëshirshmin, Mëshirëplotin,
0


1-3
Sunduesin e ditës së gjykimit
4


1-4
Vetëm Ty të adhurojmë, dhe vetëm nga Ti ndihmë kërkojmë,
4


1-5
Drejtona në rrugën e drejtë,
0


1-6
Në rrugën e atyre, të cilët i bekove, jo të atyre që kanë merituar hidhërimin, e as të atyre që kanë humbur!
2