Quranic
1-0
Magaca Eebe yaan kubillaabaynaa ee Naxariis guud iyo mid gaaraba Naxariista.
1-1
Mahad Eebaa iska leh ee barbaariyaha Caalamka ah (Koonka).
23


1-2
Ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista.
1


1-3
Ee hanta maalinta abaalmarinta (Qiyaamada).
4


1-4
adiga unbaan ku caabudaynaa, adiga unbaana kaa kaalmo waydiisanaynaa (Eebow).
4


1-5
ee nagu hanuuni jidka toosan (Xaqa).
0


1-6
Jidka kuwii aad unicmaysay eedan u cadhoonin dhuminna.
2