Quranic
1-0
Da sũnan Allah, Mai rahama, Mai jin ƙai.
1-1
Godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin halittu;
22


1-2
Mai rahama, Mai jin ƙai;
0


1-3
Mai nuna Mulkin Rãnar Sakamako.
4


1-4
Kai muke bauta wa, kuma Kai muke neman taimakonKa.
4


1-5
Ka shiryar da mu ga hanya madaidaiciya.
0


1-6
Hanyar waɗanda Ka yi wa ni'ima, ba waɗanda aka yi wa fushi ba, kuma ba ɓatattu ba.
2