Quranic
1-0
به نام خدای رحمتگر بر آفریدگان، رحمتگر بر ویژگان‌
1-1
هر ستایش ویژه‌ی خدا -پروردگار جهانیان- است.
20


1-2
(خدای) رحمتگر بر آفریدگان، رحمتگر بر ویژگان.
0


1-3
مالک روز بُروزِ طاعت.
4


1-4
تنها تو را می‌پرستیم، و تنها تو را (به) کمک می‌طلبیم
4


1-5
ما را (به) راه راست هدایت فرما
0


1-6
راه کسانی که بر (سر و سامان)شان نعمت فروریختی، نه (راه) غضب‌‌شدگان، و نه (راه) گمراهان.
2