Quranic
1-0
بنام خداوند بخشاینده مهربان‌
1-1
سپاس خدایرا پروردگار جهانیان‌
23


1-2
بخشاینده مهربان‌
1


1-3
که فرمانروای روز رستاخیز است‌
4


1-4
خدایا تو را پرستش کنیم و از تو یاری خواهیم‌
4


1-5
ما را به راه راست هدایت فرما
0


1-6
راه آنانکه برایشان روزی فرستادی نه راه غضب‌شدگان و نه راه گمگشتگان‌
2