Quranic
1-0
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
1-1
ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است.
23


1-2
(خداوندی که) بخشنده و بخشایشگر است (و رحمت عام و خاصش همگان را فرا گرفته).
1


1-3
(خداوندی که) مالک روز جزاست.
4


1-4
(پروردگارا!) تنها تو را می‌پرستیم؛ و تنها از تو یاری می‌جوییم.
4


1-5
ما را به راه راست هدایت کن...
0


1-6
راه کسانی که آنان را مشمول نعمت خود ساختی؛ نه کسانی که بر آنان غضب کرده‌ای؛ و نه گمراهان.
2