Quranic
1-0
به نام خداوند بخشنده مهربان
1-1
ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است.
20


1-2
خدایی که بخشنده و مهربان است.
0


1-3
مالک (و پادشاه) روز جزاست (روز کیفر نیک و بد خلق).
4


1-4
(پروردگارا) تنها تو را می‌پرستیم، و از تو یاری می‌جوییم و بس.
4


1-5
تو ما را به راه راست هدایت فرما.
0


1-6
راه آنان که به آنها انعام فرمودی، نه راه کسانی که بر آنها خشم فرمودی (قوم یهود) و نه گمراهان (چون اغلب نصاری).
2