Quranic
1-0
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1-1
Хвала на Аллах - Господа на световете,
20


1-2
Всемилостивия, Милосърдния,
0


1-3
Владетеля на Съдния ден!
4


1-4
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
4


1-5
Насочи ни по правия път,
0


1-6
пътя на тези, които си дарил с благодат, а не на [тези], над които тегне гняв, нито на заблудените!
2