Quranic
1-0
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
1-1
Həmd (şükür və tə’rif) olsun Allaha (və ya: Həmd məxsusdur Allaha) – aləmlərin Rəbbinə,
23


1-2
(Bu dünyada hamıya) mərhəmətli, (axirətdə isə ancaq mö’minlərə) rəhmli olana,
1


1-3
Haqq-Hesab (qiyamət) gününün sahibinə!
4


1-4
Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik!
4


1-5
Bizi doğru (düz) yola yönəlt!
0


1-6
Ne’mət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar olmuşların və (haqdan) azmışların (yoluna) yox!
2